REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP-SEO.COM.PL

I.       CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

 

 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie www.sklep-seo.com.pl, dalej zwanej "Serwisem Internetowym".

 2. Stronę Serwisu prowadzi Paweł Cengiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEO-WWW Paweł Cengiel, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Ofiar Katynia 2 A lok. 20, 37 - 700 Przemyśl, NIP 7952511349, REGON 180663330, którego w dalszej części regulaminu będziemy nazywać „Usługodawcą”.

 3. Serwis ma charakter usługowy. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca oferuje usługi SEO, w szczególności poprzez stworzenie i udostępnienie linków pozycjonujących, w ramach Usługi zamówionej za pośrednictwem Serwisu.    

 4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@seo-www.pl;

  2. pod numerem telefonu: +48 (17) 250 99 24; 

  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.

 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

 6. Usługodawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Użytkownikami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 4 powyżej, w języku polskim i angielskim.

II.            SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

 

Rozporządzenie DSA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

 

Umowa o świadczenie Usługi płatnej – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług, prezentowanych na stronach Serwisu, związanych z SEO, w szczególności w postaci tworzenia i publikacji treści wybranych przez Użytkownika lub związanych tematycznie z jego stroną internetową (dalej jako ,,Tekstów’’), w miejscu wskazanym w wybranej usłudze np. Pressel Pages (dalej jako ,,Usługi płatne’’). Pełen zakres Usług płatnych opisany jest na stronie Serwisu; 

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca, który może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi płatnej, określające w szczególności rodzaj i zakres tej Usługi.

 

III.         OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1.     Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2.     Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:

a.     urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,

b.     dostępu do poczty elektronicznej,

c.      najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

d.     programu do odczytu i zapisywania plików formatu PDF;

e.     programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i zip.

3.     Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie.  Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z  programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall. 

4.     Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie. 

5.     Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

6.     Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7.     Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV.           USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług elektronicznych:

a.     przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności informacji o świadczonych Usługach płatnych;

b.     udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;

c.      założenia i prowadzenia Konta.  

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności informacji o Usługach płatnych oraz innych treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 2. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi założenia i prowadzenia Konta znajdują się w ppkt poniżej. 

7.     Użytkownik zalogowany może przeglądać informacje zamieszczone na swoim Koncie, dotyczące m.in. swoich danych, historii Zamówień, zakupionych Usług płatnych, wystawionych faktur. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okna przeglądarki lub wylogowania się z Konta. 

8.     Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.  

9.     Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

10.  Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.

11.  Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po rejestracji. 

 

V.    USŁUGI PŁATNE

 

1.     Informacje o Usługach płatnych podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usług płatnych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     Usługodawca może stosować mechanizmy indywidualnego dostosowania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informacja dotycząca dostosowania cen, o czym mowa w zdaniu poprzednim, jest każdorazowo podawana podczas składania Zamówienia. Usługodawca stosując te mechanizmy przestrzega obowiązujących zapisów w zakresie ochrony danych osobowych.

3.     Warunkiem złożenia Zamówienia na Usługi płatne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.     W przypadku składania Zamówienia, Użytkownik powinien wskazać dane niezbędne do realizacji Usługi płatnej, w szczególności w postaci podania adresu URL strony internetowej, która ma być pozycjonowana oraz określonej na stronie Serwisu ilości słów kluczowych.

5.     Jeśli Użytkownik poda większą ilość słów kluczowych, niż określona przez Usługodawcę, Usługodawca wybiera słowa kluczowe do określonej przez siebie liczby, biorąc pod uwagę słowa kluczowe najlepsze pod kątem dopasowania do danej strony internetowej i jej podstron oraz ich popularności, według swojej fachowej wiedzy.

6.     Przed wykorzystaniem słów kluczowych, o których mowa w ppkt 5 powyżej, Usługodawca wskazuje Użytkownikowi do akceptacji wybrane przez siebie słowa kluczowe za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.  

7.     Użytkownik może podać informacje o których mowa w ppkt 4 powyżej:

a.     za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem formularza zakupowego (tzw. koszyka);

b.     za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub formularza kontaktowego - po złożeniu Zamówienia poprzez koszyk, lub przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub telefonu.  

8.     W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi płatnej, będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi płatnej.

9.     Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu, formularza kontaktowego lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Użytkownik powinien:

a.     podać podczas rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Usługodawcy nazwę Usługi płatnej spośród Usług znajdujących się na stronie internetowej Serwisu,

b.     wskazać formę płatności spośród sposobów płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,

c.     podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

10.  Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi płatnej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną Usługę, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi płatnej.

11.  W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej przesyła Użytkownikowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

12.  Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Użytkownika, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

13.  Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi płatnej, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.

14.  Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Usługi płatnej informuje Użytkownika o czasie potrzebnym do realizacji Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony jest w dniach zgodnie z pkt VI ppkt 2 poniżej.

15.  Umowa o świadczenie Usługi płatnej zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

16.  Po zakończeniu realizacji Zamówienia, Usługodawca zamieszcza na stronie Serwisu, w specjalnie dedykowanej zakładce dostępnej po zalogowaniu się do Konta, raport z realizacji Zamówienia, np. listę stworzonych linków pozycjonujących, który jest dodatkowo dostępny dla Użytkowników posiadających Konto.

17.  W przypadku Użytkowników nieposiadających Konta, raport, o którym mowa w ppkt 16 powyżej, wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

VI.  CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Usług płatnych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia);

  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 4. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.

 

VII.        PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

1.     Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.     Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.

3.     Termin 14-dniowy liczy się od dnia od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług płatnych.

4.     Usługodawcy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.     Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

6.     Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zostały wskazane w art. 38 ust.1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.

7.     Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:

a.     korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

b.     wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,

c.      niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

d.     niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

e.     korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8.     Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

9.     Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b.     jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

c.      może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d.     złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VIII.      PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1.     Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o świadczenie Usługi płatnej, udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z wszelkiego rodzaju Tekstów stworzonych w ramach Umowy (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Umowy o świadczenie Usługi płatnej, (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:

a.       eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w zakresie określonym przez Usługodawcę w ramach Umowy, tj. m.in. w tzw. Pressel Pages, czy witrynie internetowej lub blogu stworzonych przez Usługodawcę w ramach Umowy;

b.       wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na własne, prywatne potrzeby Użytkownika.

2.     Biorąc pod uwagę ppkt 1 poniżej, Użytkownikowi zabrania się m.in.: kopiowania, powielania, rozpowszechniania w całości lub w części, upubliczniania, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania w celach marketingowych i promocyjnych Przedmiotu Licencji oraz wszelkich innych czynności wykraczających poza pola eksploatacji, określone w ppkt 1 powyżej. 

3.     Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

4.     Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

 

IX.           REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.     Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  SEO – WWW Paweł Cengiel, ul. Ofiar Katynia 2 A lok. 20, 37 - 700 Przemyśl, kontakt@seo-www.pl lub pod numerem telefonu: +48 (17) 250 99 24.

2.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 

3.     Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X.             OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

XI.           ODMOWA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usług Konsumentom, którzy wykorzystywać będą zakupiony towar (pakiety linków) do pozycjonowania stron o tematyce:

1.     Nielegalnego oprogramowania (tzw. torrenty, warez);

2.     Mocno erotycznej, czyli strony z filmami i zdjęciami dla dorosłych (wyjątkiem są sklepy z akcesoriami);

3.     Kredytowej, pożyczkowej - akceptujemy kryptowaluty;

4.     Medycznej/apteki (np. leki, suplementy) i nielegalnej (narkotyki, pigułki, viagra) - akceptujemy produkty CBD;

5.     Kasyn, ruletek, hazardu, zakładów bukmacherskich (wszystkie gry z zakładami za pieniądze);

6.     Notariuszy (wyjątkiem są prawnicy i adwokaci oraz sprzedaż nieruchomości).

XII.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2.     Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.     Regulamin jest dostępny w języku polskim.

4.     Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

5.     O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.     Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.     O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

Nasz sklep wykorzystuje pliki cookies w celu w pełni działania jego funkcjonalności. Pozostając w naszym sklepie zgadzasz się na ich wykorzystanie w swojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć